Novetats del lloc

  Protecció de dades i propietat intel·lectual en la docència en línia

  per Usuario, Admin -

  La Delegació de Protecció de Dades de la UV informa a totes i tots (Professores, professors i estudiants) dels següents aspectes:

  - La protecció de dades en la docència en línia.

  El tractament de dades de la docència en línia (de conformitat amb l'article 6.1.b) del RGPD) no requereix consentiment de l'estudiant, perquè respon a la prestació del servei públic d'educació superior dels articles 1 i 2 de la Llei orgànica 6/2001 d'universitats. A més a més, és conseqüència de l'obligació de tancament de la docència presencial acordat per les autoritats en exercici de les atribucions del “estat d'alarma” (de conformitat amb els articles 6.1.c) del RGPD i 8 LOPD-GDD).

  Òbviament, cada professor/a ha de custodiar les dades personals dels estudiants amb la deguda confidencialitat, adoptant les mesures de seguretat pertinents per a la seua conservació.

  - La protecció de la privacitat en la docència en línia.

  L'estudiant ha de guardar també la deguda confidencialitat i respectar els drets d’imatge i propietat intel·lectual del professor/a. Per això, les vídeo-classes i els materials docents del professor/a no es poden difondre fora de l'entorn de la classe. Òbviament, l'estudiant pot guardar els materials en entorns digitals per al seu ús propi i exclusiu.

  L'estudiant també ha de respectar la privacitat de la resta de companys de classe que, en connectar-se, puguen deixar a l’abast dades de caràcter personal.

  - La propietat intel·lectual dels materials del professor/a i les vídeo-classes.

  La propietat intel·lectual de les vídeo-classes i dels materials elaborats per cada professor/a és titularitat exclusiva seua. Queda prohibida, sense autorització del professor/a, la seua reproducció, distribució i comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació o difusió.

  - El respecte a la propietat intel·lectual de materials aliens.

  La nostra Llei de Propietat intel·lectual és molt restrictiva a l'hora de permetre l'ús d'obres alienes protegides per la llei de propietat intel·lectual per a usos docents. Vegeu l'article 32 LPI.

  Només permet pujar i compartir en plataformes de docència en línia fragments xicotets de obres audiovisuals, sonores o impreses, o una obra d'art plàstica aïllada o una fotografia per al seu comentari docent.

  Per tant, no es poden pujar a les plataformes de docència en línia col·leccions d'obres d'art o de fotografies (siguen artístiques o meres fotografies) llevat que estiguen en domini públic o s'exploten amb llicència que autoritze el seu ús (el professor/a s’haurà de cerciorar si la llicència, normalment “creative commons”, permet el seu ús per a finalitats docents).

  Tampoc es poden pujar i compartir amb finalitats docents en aquestes plataformes obres alienes sonores o audiovisuals, llevat que estiguen en domini públic o la llicència ho permeta. Encara que es pot facilitar als estudiants els enllaços i que ells accedisquen pel seu compte.

  En definitiva, l'ús de col·leccions d'obres d'art, col·leccions d'obres fotogràfiques, o l’emissió completa de pel·lícules, vídeos i gravacions audiovisuals (inclosa la seua pujada al entorn virtual) requereix de la pertinent llicència o la autorització del titulars de la propietat intel·lectual.

  Finalment, sí que està permés fer ús i pujar al aula virtual el deu per cent de l'obra impresa aliena (p.e., articles científics o capítols de llibre que no siguen superiors al 10% de la revista o del llibre), sempre que aquestes obres no siguen manuals. Encara que aquesta possibilitat legal té un cost econòmic altíssim per a les universitats.
  En tot cas, i sempre fora de les classes en línia, els estudiants tenen al seu abast manuals online a les biblioteques de la UV.

  Per a qualsevol dubte, quedem a la teua disposició en lopd@uv.es

  Pujada de Vídeos a l'Aula Virtual.

  per Usuario, Admin -

   Per motius de la docència Online estem patint una càrrega massiva de fitxers de vídeo a l'Aula Virtual.

  La forma adequada és pujar els arxius de vídeo al repositori de mmedia per a després enllaçar-los a l'Aula Virtual.

  En el següent enllaç té explicat el procediment pas a pas.

  https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=46704399

  Agraïm la seua col·laboració.

  Una cordial salutació.

   

  Canvi parada manteniment Aula Virtual al dia 25 Gener

  per Usuario, Admin -

  Es posposa la parada de manteniment de l'Aula Virtual al dissabte 25 de gener del 2020 de 07.00 a 14.00. Lamentem les molèsties.

  Temes anteriors...